Memura hastalık izin hakları.
Memura hastalık izin hakları.
12 Ocak 2016 Salı - 14:00
A1
A2
A3
A4
hemen-paylas sayfayı-yazdir
memura-hastalik-izin-haklari

Hastalık izni almak isteyen memur ne yapmalı memurların hastalık izin hakları nasıl... Sözleşmeli, geçici, kamu işçisinin hastalık izin hakları nedir? İşte cevabı...

Devlet memurları, geçici personel, sözleşmeli personel ve kamu işçisinin hastalık izni nasıl belirleniyor? İşte kamu çalışanları için hastalık izinleri düzenlemeleri...

Hastalıkları sebebiyle haklarında düzenlenen raporlara istinaden Devlet memurlarının hastalık izni kullanabilmeleri, bazı usul ve esaslara uygun şekilde hareket etmeleri halinde mümkün olabilmektedir.

 

MEMUR HANGİ HALLERDE HASTALIK/SAĞLIK RAPORU ALABİLİR?

Devlet memurları hakkında hangi hâllerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından hastalık raporu düzenleneceği ve raporların süreleri ile hastalık iznine ilişkin usul ve esaslar “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”de düzenlenmiştir.

Bu Yönetmeliğe göre, Devlet memurlarına hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilebilmesi, bazı usul ve esaslara uygun hareket edilmesini gerektirmektedir.

Sgkrehberinin hazırladığı haberde yer alan istihdam şekillerine göre kamu personelinin hastalık izin haklarını karşılaştırmalı bir biçimde bulabilirsiniz:

A- MEMUR

* Memura, aylık ve özlük hakları korunarak verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaçgösteren hastalığı hâlinde on sekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise on iki aya kadar hastalık izni verilir.

* Memurun bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için iyileştiğine dair resmî sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi zorunludur.

* İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, yukarıda belirtilen süreler kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

* Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

* Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir.

* Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda, bu raporun sağlık kuruluncaverilmesi zorunludur.

* Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekimler tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen raporlar sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri raporlarda yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.

* Aile hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporlar da tek hekim raporu kapsamında değerlendirilir.

* Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahallî mevzuatında tespit edilmiş süreler dâhilinde hastalık raporu düzenleyebilirler.

* Ancak bu şekilde alınan raporlara dayalı olarak hastalık izni verilebilmesi için raporun ve raporda belirtilen sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun dış temsilciliklerce onaylanması zorunludur.

SÖZLEŞMELİ:

* Sözleşmeli personele, resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir.

 * Hastalık sebebiyle Kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.

GEÇİCİ PERSONEL:

* Geçici personele 30 günden fazla süren hastalıkların tedavi süreci için bir mali yıl içerisinde en fazla 30 gün ücretli hastalık izni verilebilecektir.

* Hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile iş kazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanan sürekli iş göremezlik geliri ilgilinin ücretinden düşülür.

* Bir mali yılda 30 günü aşan resmi tabip raporu süreleri hususunda, ilgililerin sözleşmeleri askıda kalacak olup 5510 sayılı Kanun’un geçici iş göremezliğe ilişkin maddeleri çerçevesinde uygulama yapılacaktır. 

İŞÇİ:

* İstirahat raporlarının sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularında Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi şarttır.

* Ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek kaydı ile uzatılabilir. Yirmi günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilir. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere altı ayı geçemez. Tedaviye devam edilmesi hâlinde malullük hâlinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılır.

* İşverenleri tarafından yurtdışında görevlendirilen sigortalılara ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki tedavileri sonucu verilen istirahat raporlarının ilgili ülke mevzuatına uygun olduğunun ülkemiz dış temsilciliklerince onanması hâlinde, Kurumca yetkilendirilen hekim ve sağlık kurullarının ayrıca onayı aranmaz.

* Sigortalıların yukarıda belirtilen hâller dışında yurtdışında bulundukları sırada gördükleri tedavi sonucunda aldıkları raporlar için birinci bölümde yer alan hükümler uygulanır.

* Sağlık Bakanlığınca yetki tanınan işyeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilir.

* İstirahat raporlarında sigortalının çalışıp çalışamayacağı veya kontrol muayenesinin yapılıp yapılmayacağı hususu belirtilir. İstirahat raporunun bir nüshası işyerlerine ibraz edilmesi için sigortalılara verilmek, bir nüshası Kuruma gönderilmek üzere en az iki nüsha olarak düzenlenir.

* Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen tek hekim veya sağlık kurulu tarafından verilecek istirahatler, örneği Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen belge ile elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir. Gönderilen bu belge işverence görüntülenebildiğinden, çalışılmadığına dair bildirimin Kuruma gönderilmesi için yapılan tebligat yerine geçer.

* Ülkemizin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri çerçevesinde akit ülke sigorta kurumu mevzuatına göre düzenlenen ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin formülerlerle Kuruma bildirilen istirahat raporları aynen kabul edilir.

Kaynak :
logo

uyariUyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer alan bu bilgiler hiçbir zaman doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sağlığınızla ilgili durumlarda lütfen uzman bir doktora danışınız. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan yapılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum yapan ve doktorlara soru gönderen kişiler, bu uyarıları kabul etmiş sayılacaktır.